top of page

Rannak Group

Public·92 members

(((SLEDUJTE-))) FK DAC : Podbrezová zápas živý 8 októbra 2023


... zápas [[sledujte===]>] Ružomberok: FK DAC zápas živý 4 marca 2023kolo Zemplín Podbrezová – Slovan. MFK Zemplín Michalovce - FK Podbrezová[SK|PovinneBalicek] ...


Ramadan si vysk��al strelu z v��ej dia�ky. Jeho pokus sa medzi tri �rde nezmestil. Mali sme u� ja dva rohy, ale aj ke� sme sa dostali k lopte, tak sme sa v n�ro�nej poz�cii nepresadili. Dostali sme sa do po�etnej v�hode a nesmierne v�etci ver�me, �e ju aj vyu�ijeme. Prv� center do �estn�stka a ani druh� po vyl��en� n�m v�ak nevy�iel. Druh� �lt� a n�sledne �erven� karta pre t�m FK �eleziarne Podbrezov� (Fa�ko). Hne� v �vode sa �atko dostal do dobrej streleckej pr�le�itosti, no loptu mu nesadla ide�lne na kopa�ku. Striedanie v t�me FK �eleziarne Podbrezov�: z ihriska odch�dza Kabongo, prich�dza Moussa. Hra sa dostala medzi pokutov� �zemia. Ver�me, �e sa �oskoro za�neme tla�i� pred s�perovu br�nku. Teraz n�s vystra�il �pyrka. Na klzkom povrchu vyslal nepr�jemn� skackav� strelu, ktor� Petr� len vyrazil pred seba a �atko dorazil ved�a. Zatia� hra neprebieha pod�a na�ich predst�v, ale pred �vodn�m hvizdom sme boli svedkami viacer�ch pekn�ch okamihov. Nikola Krstovi� bol odmenen� ako najlep�� hr�� mesiaca marec, Reg�vi Sz�nth�vi putovala so�ka za najkraj�� g�l mesiaca marec a Kru�liakovi sme odovzdali dres k st�mu �tartu v na�ich farb�ch. Sz�nth� je autorom �alej na�ej strely, ale podaril sa mu len menej d�razn� pokus. Prv�kr�t zahral roh v tomto stretnut� Kalm�r. Loptu poslal na vzdialenej�iu �r�, odkia� sme nezakon�ili, ale loptu sme si podr�ali. Na�i fan��ikovia st�li pri n�s a hnali n�s dopredu aj ke� sa n�m nedarilo v prvom pol�ase. Navy�e ich sme pri�lo vy�e 5 500, kedy by ste ani psa von neposlali. Kto viac si zasl��i toto aktu�lne vedenie? Len popros�me udr�a� ho! Striedanie v t�me FK �eleziarne Podbrezov�: z ihriska odch�dza Pav�k, prich�dza �ikula, z ihriska odch�dza �atko, prich�dza Kuko�. GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Tak predsa len sme sa do�kali vyt��en�ho prv�ho g�lu! Premenili sme a� deviaty n� roh! Ramadanov center na hranici pokutov�ho �zemia poslal hlavou na br�nku Andzouana. Brank�r loptu tentokr�t neskrotil, a tak ju len Dimun dorazil do pr�zdnej br�nky. Ramadan op� vystrelil, ale z ostr�ho uhla s jeho pokusom g�lman "�eleziarov" nemal probl�m. Mali sme �al�� roh, ktor� sme zahrali nakr�tko. V�sledkom bol center Veselovsk�ho priamo na Ludhu. Po �al�ej karte pre s�pera Ramadan poslal dlh� center do �estn�stky, ktor� doplachtil a� do Ludhov�ho n�ru�ia. �lt� karta pre t�m FK �eleziarne Podbrezov� (Fa�ko). Veselovsk� na�iel v �estn�stke Blackmana, ale ten v n�ro�nej poz�cii nedok�zal zakon�i�. Ramadan dobre mieril, no predsa len sa lopta od m�ru odrazila na roh. Lopta sa motala v s�perovej �estn�stke, no e�te toho zatia� ni� nevy�a�ili. Paraj v�ak z�skal �lt� kartu a my priamy kop z dobrej poz�cie. Pr�jemn� dobr� de� v�m prajem z kr�snej MOL Ar�ny, kde n�s op� �ak� mimoriadne d�le�it� z�pas v boji o titul. Dnes k n�m pricestovala Podbrezov� a pr�ve v t�chto chv�ach nastupuje v bielych dresoch, kde�to hr��i n�ho celku prich�dzaj� na tr�vnik v tradi�nej �lto-modrej kombin�cii. V derby proti Slovanu sme v predo�lom kole ne��astne pri�li o rekordn� osemn�s�z�pasov� s�riu bez prehry. Aj napriek tomu m�me na �ele tabu�ky trojbodov� n�skok a ver�me, �e ho dnes zve�ad�me. Napriek celodenn�mu lejaku si na �tadi�n na�li cestu na�i skvel� fan��ikovia v hojnom po�te a my pre nich chceme v�etky tri body. Podbrezov�ania n�m v�ak ni� neu�ah�ia. Ako nov��ik sa omladina od za�iatku sez�ny prezentuje atrakt�vnym futbalom a najm� v�born�mi v�sledkami. Aj preto je v prvej sez�ne medzi elitou 6 k�l pred koncom na skvelej 4. Na za�iatok v nej vycestujem do Trnavy na krajsk� derby, ktor� sa odohr� bud�ci t��de� v nede�u 23. apr�la o 17:30. Dovtedy sa s Vami l��i a praje pr�jemn� zvy�ok d�a Milan Vr�be�. Dovidenia! Rozhodca prid�va k z�veru stretnutia e�te dve min�ty. Striedanie v t�me DAC 1904 Dunajsk� Streda: z ihriska odch�dza Ramadan, prich�dza Mendez. Pinto u�iel po pravom kr�dle a po jeho pr�zemnej prihr�vke Blackman zakon�il finti�kou v podobe p�ti�ky, ktor� skon�ila mimo ihriska. Roh zahral Ramadan, ke� na Dimuna poslal pr�li� ploch� center. Loptu sme si v�ak r�chlo vybojovali a u� zahral roh aj Kalm�r, no s�pera sme op� neohrozili. �rtala sa zauj�mav� akcia, ktor� �ahal Sz�nth�, no bude z toho roh. Miss Black Internati Group 28. 9. 2023 — FK DAC Podbrezová zápas živý 14 apríla 2023 Futbal 2023 v TV naživo - program a zápasy I SatelitnáTV. sk Evropská(POZERAŤ TV<<) Slovan ... [ŽIVÁ TELEVÍZIA##] Podbrezová Spartak Trnava živý 13 mája 12. 5. 2023 — Fortuna Liga | Voyo Sledujte ONLINE prenos zo zápasu FK Železiarne Podbrezová - DAC 1904 Dunajská Streda naminúte mohlo byť vyrovnané, Szánthó ... minúte, keď sa k lopte v pokutovom území dostal Krstovič a z otočky upravil na 2:1. FC DAC 1904 Dunajská Streda - FK Železiarne Podbrezová 2:1 (0:0)Góly: 59. a 86. Krstovič - 52. Moses. Rozhodovali: Kružliak – Štrbo, Hrmo, ŽK: Leginus, Krstovič, Dimun - Godál, Paraj, 4377 divákov. FC DAC: Petráš - Pinto, Risvanis, Brunetti, Andzouana – Fazlagič (57. Nebyla), Dimun, Veselovský (88. Hostia sa po druhom g�le nevzdali a naopak z�skali roh, ktor� a� v poslednej chv�li odvr�til Pinto. GOOOOOOOOOL! Absol�tna euf�ria nastala v Dunajskej Strede. MOL Ar�na �alie. Sz�nth� potiahol loptu popri br�nkovej �iare. Kalm�rovi dal �a��iu prihr�vku, no on sa v tejto situ�cii dobre vyna�iel, ke� loptu posunul Dimunovi a n� dvojg�lov� strelec loptu umiestnil k pravej �rdi. Srde�ne gratulujeme! Po na�om striedan� zahral roh Gre��k, ale host� sme si op� postr�ili. Striedanie v t�me DAC 1904 Dunajsk� Streda: z ihriska odch�dza Niarchos, prich�dza Ramadan. Smola sa n�m lep� na p�ty. Niarchos u� zi�iel dole a �ak�me tak na jeho n�stupcu. �atko zahral roh, ale s�pera sme tentokr�t nikam nepustili. G�l by aj platil, lebo prenikaj�ci Niarchos v ofsajde nebol, ale Nebyla sa zbyto�ne dotkol lopty. U� sme sa aj radovali z g�lu, no rozhodca signalizoval ofsajd a VAR to aj potvrdil. Nebyla mohol vyrovna� u� za p� min�t. V �estn�stke sa ocitol vo v�bornej poz�cie, no tesne minul �av� �r�. Je v�ak za�iatok duelu. Toto mus�me a oto��me! Chlapci do toho! Podbrezov� dala g�l! Tak to je �tart ako zo zl�ho sna. �atko z prav�ho kr�dla naserv�roval loptu na Pav�kovu hlavu, ktor� ju �ikovne umiestnil k pravej �rdi. Petr� nemal �ancu na z�krok. Stretnutie sa pr�ve za�alo. �vodn� v�kop patril hr��om n�ho celku. Podbrezová sledov | Feed The City: Dallas Group ... zápas [[sledujte===]>] Ružomberok: FK DAC zápas živý 4 marca 2023kolo Zemplín Podbrezová – Slovan. MFK Zemplín Michalovce - FK Podbrezová[SK|PovinneBalicek] ... prie�ke. M�eme tak o�ak�va� h��evnat� v�kon a atrakt�vny futbal. Boj o titul je v na�ich ruk�ch. Pevne ver�me, �e to bude plati� aj po dne�nom z�pase. Po�me si po v�azstvo. DAC do toho! �vodn� sestavy: DAC 1904 Dunajsk� Streda: Petr� � Pinto, Risvanis, Kru�liak (K), Andzouana � Dimun, Nebyla, K��er � Blackman, Niarchos, Veselovsk� N�hradn�ci: Veszelinov � Muhamedbegovi�, Kalm�r, Mendez, Ramadan, Davis, Riquelme, Leginus, Sz�nth� Tr�ner: Adrian Gu�a FK �eleziarne Podbrezov�: Ludha (K) � Barto�, Baka�a, Oravec � �atko, Fa�ko, Paraj, Gre��k � �pyrka, Kabongo, Pav�k N�hradn�ci: Luksch � Reh�k, Horv�t, Bari�, �ikula, Talakov, Kov��ik, Kuko�, Moussa Tr�ner: Roman Skuhrav� Rozhod��: Smol�k � Vorel, Ferenc. Mil� futbalov� fan��ikovia! Vitajte na z�pase 5. kola nadstavbovej skupiny o titul Fortuna ligy! Na programe m�me duel FC DAC Dunajsk� Streda � FK �eleziarne Podbrezov� a my v�m z neho pon�kame podrobn� textov� prenos. Skalica zápas ži | RPNA Community Benefits Coalition 2. 9. 2023 — FK Železiarne Podbrezová |Žilina zápas živý 6 augusta 20 Po FK DAC zápas živý 4 marca 2023kolo Zemplín Podbrezová – Slovan Bratislava MFK. Podbrezová zápas živ | RMSI 2023 Group pred 13 hodinami — 23. 9. 2023 — kole prvý s dvojbodovým náskokom - Postojjúla 2022 - 18:00, Trnava MužiFC DAC 1904 Dunajská Streda 4. Bystrica zápas živý 14/ ... Sz�nth� poslal n�dejn� center na Blackmana, ale nakoniec bol o k�sok pridlh�. Dne�n� utk�n� sleduje aj v tomto da�divom po�as� 5548 div�kov. �akujeme! Ste skvel�. G�l n�s samozrejme nakopol a teraz sa tla��me za v�azn�m. Aj bez po�etn�ho zv�hodnenia sme boli lep��. Ver�me, �e na�a snaha bude odmenen�. Roh sme zahrali pred aj po na�om striedan�, ale presadi� sme sa u� nedok�zali. Striedanie v t�me FK �eleziarne Podbrezov�: z ihriska odch�dza �pyrka, prich�dza Bari�. Striedanie v t�me DAC 1904 Dunajsk� Streda: z ihriska odch�dza Nebyla, prich�dza Sz�nth�, z ihriska odch�dza Veselovsk�, prich�dza Kalm�r. Fortuna liga: Dunajská Streda otočila v závere duel s Podbrezovou a upevnila si tretie miesto23. 10. 2022 21:09 Futbalisti Dunajskej Stredy zvíťazili v nedeľňajšom zápase 15. kola Fortuna ligy nad FK Železiarne Podbrezová 2:1, keď dvoma gólmi Nikolu Krstoviča v záverečnej polhodine otočili nepriaznivý stav. DAC si vďaka výhre upevnil tretie miesto v tabuľke Mužstvá nastúpili s cieľom odčiniť vypadnutia zo Slovnaft Cupu. Prvá šanca prišla na strane Podbrezovej, keď sa v 5. minúte po rohovom kope dostala lopta k Pavúkovi, jeho strelu však Petráš bravúrne vyrazil. O peknú akciu sa postaral v 18. minúte Szánthó, ktorého strelu kryl Ludha. V 35. minúte sa hostia dostali k priamemu kopu, ale s Bartošovou strelou si poradil Petráš. V 52. minúte išla Podbrezová do vedenia. Kováčik dostal výbornú dlhú prihrávku na pravej strane, loptu poslal pred bránu Mosesovi, ktorý z piatich metrov prekonal Petráša - 0:1. V 59. minúte mohlo byť vyrovnané, Szánthó vysunul na pravej strane Pinta, spätnú prihrávku poslal z prvej na bránu Nebyla, ale Ludha na čiare kraľoval. V 69. minúte na rohový kop Ramadana najlepšie nabehol Krstovič a loptu poslal hlavou do siete. Domáci rozhodli v 86. DAC 1904Koniec z�pasu. Je konieeeeeeec a my sa radujeme z �al��ch troch bodov. Prehra proti Slovanu so stratou 18-z�pasovej neporazite�nosti a ani nesmierne smola v prvom pol�ase n�s nezastavili. Toto je v�azn� t�m a toto dnes uk�zal a trikr�t pod�iarkol. �akujeme v�m hr��i za fam�zny v�kon a v�etk�m 5 548 fan��ikom za to, �e ste dnes pri�li. Obrovsk� klob�k dole! Aj v nadstavbovej skupine o titul n�m po z�pase s Podbrezovou zostala u� len druh� polovica. Podbrezová zápas živý 3 septembra 2023 | Learn with I4PL pred 10 hodinami — Slovan Podbrezová zápas živý 3 septembra 2023 [[[NAŽIVO***]]] FK DAC: Podbrezová zápas živý 14 apríla 202Fortuna liga: .


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page